Stevning Børnehus og Nørreskovens Naturbørnehave
 

Det pædagogiske

Værdier

De grundliggende værdier for det pædagogiske arbejde er

 • Dialog
 • Anerkendelse
 • Samarbejde
 • Engagement

Værdierne fungerer som en klangbund i hverdagen - de giver retning i vores pædagogiske overvejelser, både ift. til børn og forældresamarbejde

Dagtilbudsloven som fundament

Paragraf 7 i Dagtilbudsloven fungerer som den overordnede ramme for vores pædagogiske arbejde.  §7  (formålsparagrafen) er senest ændret i 2018, hvor begrebet "leg" har fået en mere central betydning

§ 7. Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

Stk. 3. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud. Dagtilbud skal endvidere i samarbejde med forældre og skole sikre børn en god sammenhængende overgang mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.

Kilde: Retsinformation.dk

Formål

Formålet for Nørreskovens Naturbørnehave er at børnene har mulighed for at:

 • Lære om naturen i naturen (Naturens cyklus, dyreliv, planteliv i forskellige områder, vejrfænomener)

 • Lære at respektere naturen (farer, miljø, forurening, hensyn til dyr og planter )

 • Være aktive, i - om og med naturen

I, betyder at der udøves fysisk udfoldelse i varieret terræn. Børnene kan klatre i træer og i tov, der skal hentes brænde, der skal bæres stammer, der skal bygges, løbes og balanceres. Den motoriske udvikling bliver helt naturligt udfordret og derved udviklet.

Om, betyder at sproget helt naturligt bliver udviklet, fordi der er tid til at samtale om det der findes i skoven, om det der fanger børnenes interesse. Der er tid til at sætte ord på, der er tid til at fortælle.

Med, betyder at naturen undersøges, naturfænomener følges, børnene iagttager, børnene undres - børn og voksne begejstres sammen og der laves forsøg. Børnene får en helt naturlig naturvidenskabelig viden.

Værdier

 • Dialog
 • Anerkendelse
 • Samarbejde
 • Engagement