Stevning Børnehus og Nørreskovens Naturbørnehave
 

Læreplan og årsplan

En styrket pædagogisk læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan bidrager til en fælles forståelse af det pædagogiske værdigrundlag i Nørreskovens Naturbørnehave, og skaber en fælles retning for vores pædagogiske arbejde

Den nye læreplan vil være under implementering fra medio 2018 og fremad

§ 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for hele børnegruppen i alderen 0-2 år og for børnegruppen i alderen fra 3 år og frem til skolestart. Hvis det enkelte dagtilbud har organiseret børnene i andre aldersgrupper, udarbejdes den pædagogiske læreplan på baggrund af denne organisering. I aldersintegrerede daginstitutioner kan der udarbejdes en pædagogisk læreplan under hensyntagen til aldersgrupper. I daginstitutioner med flere enheder skal den pædagogiske læreplan udarbejdes, så der tages højde for børnegruppernes sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger i de enkelte enheder, jf. stk. 3.

Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et pædagogisk grundlag, jf. stk. 3 og 4, seks læreplanstemaer, jf. stk. 4 og 9, og mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring, jf. stk. 9.

Stk. 3. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter og daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring, herunder nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse, inden for og på tværs af følgende temaer:

1) Alsidig personlig udvikling.

2) Social udvikling.

3) Kommunikation og sprog.

4) Krop, sanser og bevægelse.

5) Natur, udeliv og science.

6) Kultur, æstetik og fællesskab.

Stk. 5. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så deres trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.

Stk. 6. Det skal desuden fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn, og hvordan der i børnenes sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen.

Stk. 7. Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

Stk. 8. Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dagtilbuddene i relation til den pædagogiske opgave ledes alene med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan og i overensstemmelse med den pædagogiske læreplans børnesyn og brede læringsforståelse, jf. stk. 3 og 4.

Stk. 9. Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler om pædagogiske mål for, hvad det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet skal understøtte i forhold til børns læring, og om indholdet i de enkelte læreplanstemaer, jf. stk. 4.

Kilde: Retsinformation.dk

Årsplan 2019

Januar

 • Suppe og grøddage

Februar

 • Trivselsvurdering af alle børn
 • Suppe og grøddage
 • Vinterferie uge 7 med tilmelding

Marts

 • Fastelavn - 01. marts
 • Fredag d. 08. marts - stadepladsskifte til Voldsted
 • Suppe og grøddage
 • Skolestart i rul for Nørreskov-Skolen
 • Uge 11 - 13 Motorikforløb med forældreinvolvering/information
 • Skolegruppen naturskolebesøg 28. marts - info følger

April

 • Fotografering 05. april - info følger
 • Påskeaktiviteter
 • Påskefrokost
 • Maddag - salatbar
 • Afsked med skolebørn - 26. april - info følger

Maj

 • Maddag - salatbar
 • Lukkedag - 31. maj - dagen efter Kr. Himmelfart - pasning via tilmelding senest 6 uger før

Juni

 • Maddage
 • Skolegruppen maler selvportrætter
 • Sommerfest med valg til forældreråd - 12. juni
 • Lukkedag - 05. juni - ingen alternativ pasning

Juli

 • Maddage
 • Feriebørnehave uge 29,30,31

August

 • Maddage
 • Projektmånedfra uge 32 el. 33 (afhængig af sommerferieafvikling v. personale)
 • Feriebørnehave uge 31
 • Skolestart i rul for Nørreskov-Skolen

September

 • Trivselsvurdering af alle børn
 • Maddage
 • Projektmåned
 • Besøgsdag 6. september

Oktober

 • Suppedage
 • Efterårsferie uge 42

November

 • Skolestart i rul for Nørreskov-Skolen
 • Suppedage
 • Besøg på Elstrup Mølle
 • Forældrearrangement - julehygge

December

 • Risengrødsarrangement v. forældrerådet
 • Julefrokost
 • Suppedage
 • Lukkedag - 24. december - ingen alternativ pasning
 • Lukkedage - 27. og 31. december - pasning via tilmelding senest 6 uger før


Det pædagogiske grundlag

En del af vores læreplan er "Det pædagogiske grundlag"

Dette grundlag udgør forståelsen for og tilgangen til arbejdet med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse i Nørreskovens Naturbørnehave

Det beskriver bl.a.

 • Læringssyn
 • Børnesyn
 • Børnemiljø
 • Forældresamarbejde
 • Børn i udsatte positioner
 • Dannelsesbegreb
 • Sammenhænge/passager til/fra dagtilbud

Læs mere på emu.dk

Årsplan

Læreplanens temaer og mål udmøntes i en årsplan - en overordnet struktur for året.

Årsplanen definerer:

 • Arrangementer og traditioner

 • Aktiviteter og projekter -struktur

Årsplanen skal skabe overblik over året og dets gang og sikre en vægtning mellem kontinuitet og fornyelse.

Den overordnede røde tråd skabes af naturens muligheder dvs. årstidernes særpræg samt de muligheder og traditioner der knyttet sig hertil.